Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach

Zarząd Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice.
image fot. materiały Muzeum Śląskiego

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach – instytucji kultury, której organizatorem jest Województwo Śląskie
współprowadzonej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
1) wykształcenie wyższe magisterskie,
2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) znajomość języka obcego,
4) pełna zdolność do czynności prawnych,
5) niekaralność.


II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
2) doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
4) dobra umiejętność organizacji i koordynacji działań zespołów ludzkich.
Wymagania dodatkowe (nieobowiązkowe):
5) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
6) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum.


III. Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:
1) kierowanie statutową działalnością instytucji, planowanie i wytyczanie kierunków jej działania,
2) prawidłowe planowanie i dysponowanie środkami budżetu instytucji,
3) zapewnienie skutecznej kontroli zarządczej w instytucji,
4) zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,
5) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,
6) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca ze środowiskami kultury,
7) wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach,
2) kwestionariusz osobowy z opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),
3) program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląskiego w Katowicach, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji
– w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman
12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, itp.),
6) oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) adres do korespondencji elektronicznej,
8) wypełniona i podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
9) do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

 

I. Sposób i termin złożenia dokumentów:
1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,
2) kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
3) pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
4) kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,
5) w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Śląskiego w Katowicach będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Śląskiego w Katowicach i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,

6) wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH. NIE OTWIERAĆ” na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.


II. Informacje dodatkowe:
1) warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
2) konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 695),
3) kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Śląskiego w Katowicach w siedzibie instytucji: Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1 (budynek administracyjny), tel. 32 77 99 301 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice ul. Powstańców 34 (pok. 308), tel. 32 77 40 213 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4) postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,
5) lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
6) termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 90 dni od daty upływu terminu składania wniosków,
7) informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl,
8) zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),
9) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,
10) złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia.

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

Muzeum Śląskie jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz