Śląskie tradycje w mojej rodzinie - konkurs literacki

image
„Śląskie tradycje w mojej rodzinie” to konkurs literacki przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz osób dorosłych. 

Celem konkursu jest m. in.: rozbudzenie zainteresowań tradycją własnej rodziny, wzmacnianie poczucia lokalnej i regionalnej tożsamości, propagowanie i kultywowanie śląskich tradycji rodzinnych. Uczestnik konkursu może dostarczyć lub przesłać tylko jedną, niepublikowaną nigdzie pracę na temat śląskich tradycji związanych z różnymi aspektami życia rodzinnego. Tekst powinien być napisany prozą w języku polskim i nie może przekraczać 10 stron formatu A4. Tekst może być napisany ręcznie (czytelnym pismem) lub mieć postać wydruku komputerowego (czcionka 12, Times New Roman). Dodatkowo można załączyć ten sam tekst napisany gwarą śląską. Zgłoszone na konkurs prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy konkursowej należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do  Regulaminu.

 

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki w Mikołowie www.bibliotekamikolow.pl oraz w jej siedzibie.

 

Prace na konkurs należy składać do dnia 10 kwietnia w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie. Prace można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (annawojtkowska-witala@wp.pl podając w temacie wiadomości: Śląskie tradycje w mojej rodzinie). W przypadku przesłania pracy pocztą elektroniczną należy załączyć również skan wypełnionej karty zgłoszeniowej. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2016 roku. O dokładnym terminie rozwiązania i o wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani osobiście.