TKT ogłasza 63. OKR

Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłasza 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
image

11 listopada 1918 roku – jedna z najbardziej doniosłych dat w historii Polski. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. W tym dniu w Compiegne podpisano rozejm, kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Zaczynała się budowa wolnej Polski, a ów dzień szczególny sejmową ustawą w 1937 roku ustanowiony został Narodowym Świętem Niepodległości.

 

Słowa romantycznego wieszcza czynimy mottem naszego artystycznego działania – w tych wersach zawarty został los narodu: marzenie wielu pokoleń o przyjściu „jasności dniowej”, oczekiwanie na dzień wolności, na „płacz zmartwychwstania”. Dzisiaj wracamy pamięcią do tamtego dnia, ale minął wiek, przeto myślą musimy objąć długi czas codziennych trudów i radości, wielkich dokonań i tragicznych doświadczeń, jakich nie szczędziła historia. Składamy pokłon przeszłości, budujemy naszą rzeczywistość, planujemy przyszłość. Rocznicę uczcimy zbiorowym wysiłkiem – dorobek przodków dopełnimy efektami własnej pracy: dziełami naukowymi, osiągnięciami cywilizacyjnymi, kreacjami w różnych dziedzinach sztuki. Wolny Ruch Twórczej Mowy wnosi swój 65-letni dorobek – społeczny, edukacyjny, wychowawczy, artystyczny. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju.

 

Strofa Juliusza Słowackiego została przywołana nie tylko dlatego, że budzi pamięć; w niej odnajdujemy istotę o sens Konkursu. Jest wspaniałą poezją, mówi o czymś ważnym w piękny i mądry sposób – odwołuje się do wyobraźni, pobudza emocje, ukazuje złożoność naszych doznań i reakcji: wolność można powitać płaczem, radość wyzwolenia każe przemierzyć raz jeszcze czas niewoli… Jeśli taki utwór wzbogacimy indywidualnym przeżyciem, jeśli znajdziemy właściwe środki przekazu – zyskamy szansę przekroczenia granic poprawności, dotarcia do sztuki recytacji, do kreacji…

 

Ufamy, że każdy uczestnik przeżyje swoją artystyczną przygodę. Ufamy, że doniosły moment skłoni dojrzałych recytatorów do podjęcia prób artystycznej wypowiedzi o istotnych sprawach narodu i społeczeństwa – obywatelskiej odpowiedzialności za losy kraju i gotowości działania dla jego dobra, postaw, dążeń i dokonań Polaków w przeszłości i dniu dzisiejszym, konieczności stawiania trudnych pytań i obowiązku szukania odpowiedzi. Bardzo podkreślamy użyte tu słowo artystyczne, bo w nim zawierają się najpiękniejsze cechy tworzenia: praca nad zrozumieniem i wydobyciem prawdy, szukanie własnej interpretacji i własnego głosu w wypowiedzi opartej na mądrze wybranym literackim dziele – zarówno współczesnym jak klasycznym, zarówno polskim jak zaczerpniętym z literatury powszechnej.

 

Nie zapominamy o stale obecnym w Konkursie wymiarze edukacyjnym. Pragniemy, aby przeglądy wszystkich stopni były miejscem nie tylko prezentacji, ale też rozmów i spotkań poszerzających i pogłębiających znajomość literatury, przestrzenią doskonalenia warsztatu twórczego, budowania wspólnoty ludzi złączonych pasją pracy nad doskonaleniem ojczystego języka. Służąc twórczo wielkiej sprawie, wyjdziemy z tego działania mądrzejsi i bogatsi.

 

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Zarząd Główny

 

 

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.


1. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju (dział II regulaminu). Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony.

2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty uczestnika w sekretariacie organizatora najniższego w województwie stopnia Konkursu – w terminie przez niego ustalonym.

3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji:


a. przeglądy środowiskowe, miejskie, powiatowe;
– drogę eliminacji – stopnie (środowiskowy, miejski, powiatowy) ustalają wojewódzcy organizatorzy konkursu
– wojewódzcy organizatorzy konkursu określają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wyższego szczebla


b. przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 29 kwietnia 2018 roku, dla wszystkich turniejów OKR


c. przeglądy finałowe wraz z warsztatami odbywają się wg poniższego kalendarza:
• turniej poezji śpiewanej – 6–9 czerwca 2018 roku we Włocławku
• turniej teatrów jednego aktora – 14–16 czerwca 2018 roku w Słupsku
• turnieje recytatorski i wywiedzione ze słowa – 6–9 czerwca 2018 roku w Ostrołęce.

4. OKR jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym: organizatorzy wszystkich przeglądów zapewnią uczestnikom udział w zajęciach seminaryjnych i warsztatowych oraz możliwość indywidualnej rozmowy z członkami Sądów Konkursowych.

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów.

TURNIEJ RECYTATORSKI
1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
- dorosłych.
2. Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar obejmuje:
– 3 utwory śpiewane,
– 1 utwór recytowany.
3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
– wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
– uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.
3. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.


Obowiązują następujące zasady:
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie Rada Artystyczna OKR powołana przez Towarzystwo Kultury Teatralnej.


W skład Rady wchodzą konsultanci Konkursu, instruktorzy oraz przedstawiciele TKT. Sekretariat Rady i organizatora mieści się w Zarządzie Głównym TKT, 02-309 Warszawa, ul. Słupecka 9 lok. 3; tel. 22 825-34 -89; e-mail tkt@tkt.art.pl

 

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie: www.tkt.art.pl


W roku 2018 organizatorem eliminacji wojewódzkich 63. OKR jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach. Eliminacje zostaną przeprowadzone w dniu 5 maja br.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz