VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marty Aluchny-Emelianow

image
Centrum Kultury w Słupsku oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Słupsku zapraszają na VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marty Aluchny-Emelianow, który odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Słupska.

Zgodnie z regulaminem konkursu:

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą wziąć udział młodzi poeci w wieku od 16 do 25 lat.
2. Nadsyłane wiersze powinny być napisane w języku polskim.
3. Uczestnicy powinni przesłać na adres organizatora zestaw pięciu wierszy, które nie były dotąd publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.
4. Każdy zestaw wierszy powinien być opatrzony godłem. Autor może nadesłać pod jednym godłem tylko jeden zestaw wierszy.
5. Prace konkursowe /wyłącznie maszynopis lub wydruk komputerowy formatu A-4/ należy przesłać w trzech egzemplarzach /każdy wiersz/ na adres Sekretariatu Konkursu, z dopiskiem " konkurs poetycki".
6. W nadesłanej korespondencji /w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem jak prace konkursowe/, należy podać imię, nazwisko, wiek, dokładny adres autora wierszy, nr tel. /tel. kom/.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów

TERMINY
1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 08 czerwca 2007 roku (data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29 czerwca 2007 roku. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.


Zachęcamy do zapoznania się z całością regulaminu na stronie internetowej organizatora konkursu, czyli: http://www.emcek.pl/index.php/dzial_teatralny/imprezy/konkurs_poetycki.