XII Międzynarodowy Konkurs Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2009”

image
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Konkursie Fotografii Cyfrowej „Cyberfoto 2009”.

Konkurs ma na celu promocję fotografii cyfrowej jako sztuki o szczególnym ładunku kulturotwórczym, oraz pokazanie możliwości cyfrowej kreacji obrazu fotograficznego. Jest to największy tego typu konkurs w Polsce. Corocznie napływa ponad 1000 fotografii z całego świata. Z wystawy poplenerowej wydawany jest katalog w języku polskim i angielskim.

Prace nadesłane na konkurs akcentują relacje zachodzące w sztuce obrazowania świata, która ciągle ewoluuje w kierunku wytworzenia pewnej wizji opartej na zaawansowanych technologiach rejestracji obrazu. Ambicją przesłania tego konkursu jest utrzymanie stałej więzi z nowoczesną jakością kultury wizualnej, kształtującej także naszą tożsamość narodową.

Wystawie corocznie towarzyszy seminarium poświecone relacjom pomiędzy sztuką a technologią.


 • Regulamin:

  1. Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących .

  2. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

  3. Prace (min. format 21x30, A-4) w postaci wydruku lub fotokopii należy przesłać w usztywnionych kopertach.

  4. Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając:
  - imię i nazwisko (lub godło)
  - tytuł pracy

  5. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

  6. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace będą zwrócone autorom.
  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

  7. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane.

  8. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 30 zł.
  konto ING Bank Śląski O/Częstochowa 23105011421000000501623847.
  Brak wpłaty za uczestnictwo do dnia 24 marca 2009 r. wyklucza autora z konkursu. Prosimy o dołączenie kserokopii wpłaty.

  9. Autorzy zostaną powiadomieni o werdykcie Jury i terminie wystawy.

  10. Z wystawy pokonkursowej zostanie wydany katalog z nagrodzonymi pracami.

  11. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

  12. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.


 • Nagrody.

  I NAGRODA 2500 zł.
  II NAGRODA 1500 zł.
  III NAGRODA 800 zł.
  oraz trzy wyróżnienia po 400 zł.

  Jury może dokonać innego podziału nagród.


 • Terminy

  1. Zgłoszenie prac konkursowych do 24 marca 2009 r.

  2. Ocena prac 26 marca 2009 r.

  2. Ekspozycja: otwarcie wystawy 24 kwietnia 2009 o godz.18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.

  4. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
  Regionalny Ośrodek Kultury,
  ul. Ogińskiego 13a,
  42-200 Częstochowa
  z dopiskiem „CYBERFOTO”
  tel. (0-34) 324-46-51, fax (0-34) 324-94-81
  http://www.rok.czestochowa.pl
  rok@rok.czestochowa.pl

  5. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.


  Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela komisarz wystawy:
  Sławomir Jodłowski
  Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie