Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Zarząd województwa śląskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała.
image

 Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

 

I.              Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie,

2)    udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
(w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów.

3)    pełna zdolność do czynności prawnych,

4)    niekaralność.

 

II.            Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)      umiejętność tworzenia programów animacji i edukacji kulturalnej, a także tworzenia systemów informacyjnych o kulturze i dziedzictwie kulturowym,

2)      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,

3)      doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

4)      doświadczenie w zarządzaniu zespołem.

 

III.           Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1)    organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców i zespołów,

2)    współpraca ze środowiskami kultury w celu wykorzystania potencjału kulturowego subregionu południowego województwa śląskiego,

3)    edukacja kulturowa z wykorzystaniem walorów kulturowych subregionu południowego województwa śląskiego,

4)    tworzenie sieci współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,

5)    zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

6)    odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,

7)    nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji,

8)    pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,

9)    wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

 

IV.           Wymagane dokumenty:

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej,

2)      kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),

3)      program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji – w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury , kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

6)      oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1440), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,

7)      adres do korespondencji elektronicznej,

8)      wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,

9)      do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

 

V.            Sposób i termin złożenia dokumentów:

1)      dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

2)      kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,

3)      pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

4)      kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)      w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora
w Biuletynie Informacji Publicznej,

6)      wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W BIELSKU-BIAŁEJ. NIE OTWIERAĆ” na adres: Wydział Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

 

VI.           Informacje dodatkowe:

1)      warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,

2)      konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1429);

3)      kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej w siedzibie instytucji: Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 8 (sekretariat), tel. 33 822 05 93 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 oraz w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice ul. Powstańców 34 (pok.308), tel. 32 77 40 211 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,

4)      postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,

5)      lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

6)      termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków,

7)      informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl

8)      zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

9)      korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

10)   złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia.

 

 

 


 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej jest instytucją kultury Samorządu Województwa Śląskiego.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

miejsca kultury

Facebook