26. Regionalny Konkurs „Palma, Pisanka, Marzanna”

image
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do udziału w 26. Regionalnym Konkursie „Palma, Pisanka, Marzanna”.

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym i poszerzanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych oraz wielkanocnych.

 

Konkurs ma formułę otwartą. Jest skierowany do następujących grup wiekowych:
1. Przedszkola
2. Szkoły podstawowe (klasy I - III)
3. Szkoły podstawowe (klasy IV - VI)
4. Szkoły podstawowe (klasy VII - VIII)
5. Szkoły średnie i dorośli.

 

Prace powinny być wykonane specjalnie na tegoroczny konkurs, własnoręcznie i z zastosowaniem tradycyjnych technik i materiałów. W palmach powinny się znaleźć między innymi
gałązki wierzbowe z baziami i rośliny „wiecznie zielone”. Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi, w których wyrastali.
Prace mogą składać osoby indywidualne, grupy artystyczne, stowarzyszenia. Prace podpisane kilkoma nazwiskami nie będą oceniane.
Prace nie spełniające tytułowych kryteriów (nie będące palmą, pisanką, marzanną) nie będą oceniane.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
pl. T. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona,
lub Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.

 

Każda z prac powinna być opisana i zawierać dane tj. - imię, i nazwisko, klasa, wiek, nazwa szkoły lub instytucji – adres i nr telefonu placówki delegującej.
Wraz z opisaną pracą konkursową należy przesłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia w tym oświadczenie.

 

Prace należy dostarczyć do dnia 23 marca 2021 roku. Decyduje data wpływu do organizatora. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi do 31 marca 2021 roku, na stronie: www.gok.dabrowazielona.pl. O terminie i formie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace biorące udział w wystawie mogą być odebrane w dniach 12 – 23 kwietnia 2021 roku w siedzibie GOK w Dąbrowie Zielonej.

 

Patronat nad konkursem sprawują Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.

 

Szczegółowych informacji udzielają:


Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
tel. 34 355 50 55


Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
tel. 34 366 59 65