Europejskie Dni Dziedzictwa 2022 w województwie śląskim

Jubileuszowe, 30. Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w dwa weekendy: 10, 11 oraz 17, 18 września. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Połączeni dziedzictwem”.

 

POŁĄCZENI DZIEDZICTWEM – źródłem więzi społecznych jest komunikacja, możliwość przekazania myśli i wiedzy, nawiązania połączenia z członkami wspólnoty. Człowiek od najdawniejszych czasów doskonalił metody porozumiewania się na odległość za pomocą pisma, sygnałów, szyfrów, systemów łączności. Tworzył sytuacje, które sprzyjały wymianie słów: tradycyjne prace gospodarskie czy obchody świąteczne stanowiły okazje do opowiadania historii, wspominania osób i zdarzeń, sprawiając, że słuchacze budowali poczucie więzi nie tylko ze sobą nawzajem, ale też z przeszłością. Komunikacja to także szlaki handlowe, sposoby podróżowania, zabytki techniki, jak telegraf, telefon, kolej, a nawet balon.

Poczucie przynależności do grupy i własnej tożsamości jest jedną z najistotniejszych potrzeb emocjonalnych człowieka. Istnieje wiele elementów, dzięki którym człowiek może identyfikować się z danym miejscem, krajem czy społecznością. Wspólne potrzeby, zainteresowania, problemy i sukcesy pozwalają nam czuć się częścią danej społeczności. Są to jednak okoliczności przemijające, zależne od stale zmieniających się czynników zewnętrznych. Bardziej solidny fundament stanowią nasza historia, kultura, opowieści przodków. Jednym słowem – dziedzictwo. Dziedzictwo pozwala nam zaspokajać tęsknotę za byciem częścią społeczności, za poczuciem wspólnoty skupionej wokół wspólnych wartości. Zarazem największą z tych wartości, stabilną i niezależną od niesprzyjających wiatrów, stanowi właśnie dziedzictwo, we wszelkich jego aspektach.

Dziedzictwo jako źródło tożsamości jest podstawą budowania nie tylko silnych więzi społeczności lokalnych. Prowadzi także do tworzenia silnego państwa – naszej ojczyzny. Społeczeństwo, na co dzień podzielone w kwestiach politycznych i światopoglądowych, w kluczowych momentach jednoczy się wokół wspólnych wartości. Dlatego tak ważne jest pielęgnowanie tych uniwersalnych i wspólnych wszystkim Polakom wartości, których nośnikiem jest dziedzictwo kulturowe. Tak, aby poczucie jedności towarzyszyło nam na co dzień, a nie tylko w najważniejszych, najczęściej niestety tragicznych chwilach życia wspólnoty narodu polskiego.

Dziedzictwo łączy pokolenia, przeszłość z przyszłością; pozwala, by społeczeństwo integrowało się wokół lokalnych zabytków i dziedzictwa niematerialnego. To temat, który integralnie wpisuje się w przesłanie Konwencji Ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, zwanej Konwencją z Faro, ratyfikowanej przez Polskę w 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w 2022 r.

 

Więcej informacji o Europejskich Dniach Dziedzictwa oraz kalendarium imprez na witrynie internetowej wydarzenia.

 

Europejskie Dni Dziedzictwato inicjatywa Unii Europejskiej oraz Rady Europy związana z popularyzacją dziedzictwa kulturowego, nazywana również „świętem zabytków”. Wydarzenie to odbywa się corocznie od 1991 roku, we wrześniu, we wszystkich państwach członkowskich UE(w Polsce od 1993roku). Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. W trakcie dwóch weekendów września, podobnie jak w innych państwach europejskich, odbywają na terenie całego kraju setki imprez skierowanych do różnych grup odbiorców: zwiedzanie zabytków (często zamkniętych na co dzień), wykłady, spacery historyczne, koncerty, spektakle, kiermasze i wiele innych. Wszystkie je łączy wspólny element – związek z zabytkami i historią. Uczestnictwo w wydarzeniach jest bezpłatne, dzięki temu są one dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz