Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego – sprostowanie

Zarząd województwa śląskiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Teatralnej 4, 40-003 Katowice.  6 maja Zarząd województwa śląskiego zamieszcza sprostowanie Ogłoszenia które zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Zarząd województwa śląskiego zamieszcza sprostowanie Ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Teatralnej 4, 40-003 Katowice, które zostało opublikowane w dniu 12 kwietnia 2022 r.

 

IV. 5. Otrzymuje brzmienie:

IV. Wymagane dokumenty:

5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym
lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i realizacji projektów, kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.).

 

 

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą przy ul. Teatralnej 4, 40-003 Katowice

 

Załącznik nr 1
do uchwały nr 612/324/VI/2022
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 6.04.2022 r.

 

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfantego - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

 

I.      Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziany kierunek historia,

2)    udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

3)    pełna zdolność do czynności prawnych,

4)    niekaralność.

 

II.      Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

1)      umiejętność tworzenia programów animacji i edukacji kulturalnej, a także tworzenia systemów informacyjnych o kulturze i dziedzictwie kulturowym,

2)      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,

3)      doświadczenie w realizacji projektów związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,

4)      doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

 

III.   Określenie zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury:

1)    prowadzenie badań analizujących stan kultury,

2)    tworzenie i wspieranie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej,

3)    edukacja kulturowa oraz kreowanie zainteresowania kulturą, sztuką i dziedzictwem kulturowym,

4)    promocja kultury i dziedzictwa kulturowego regionu z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i form przekazu,

5)    tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury oraz wspieranie środowisk twórczych i artystycznych w budowaniu nowoczesnej oferty programowej,

6)    ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie,

7)    zarządzanie instytucją i reprezentowanie jej na zewnątrz,

8)    odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania instytucji, w tym za gospodarkę finansową,

9)    nadzór nad wszelkimi działaniami instytucji,

10)  pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów,

11)  wskazywanie nowych kierunków rozwoju z zachowaniem statutowego profilu instytucji.

 

IV.       Wymagane dokumenty:

1)      pisemne zgłoszenie do konkursu (list motywacyjny) zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego,

2)      kwestionariusz osobowy ze zdjęciem i opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz danymi kontaktowymi (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl),

3)      program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji – w perspektywie co najmniej trzech i nie więcej niż pięciu lat (preferowane parametry dokumentu: do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki: Times New Roman 12p, odstępy między wierszami 1,5 wiersza),

4)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa, itp.),

5)      kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów w dziedzinie kultury, kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych) zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.),

 

IV. 5. Otrzymuje brzmienie:

IV. Wymagane dokumenty:

5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy na stanowisku kierowniczym
lub kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu zasobami ludzkimi i realizacji projektów, kierując zespołem (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o aktualnym wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, itp.).

 

6)      oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl): że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.), że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, a także o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,

7)      adres do korespondencji elektronicznej,

8)      wypełniona i podpisana klauzula informacyjna - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679,

9)      do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).

 

V.         Sposób i termin złożenia dokumentów:

1)      dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego,

2)      kopie dokumentów wymienionych w cz. IV pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,

3)      pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,

4)      kandydat może zostać zobowiązany przez komisję konkursową do przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii,

5)      w przypadku wyboru na stanowisko, złożony przez kandydata program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego i zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury na stronie internetowej organizatora w Biuletynie Informacji Publicznej,

6)      wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym na kopercie adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA INSTYTUTU MYŚLI POLSKIEJ IM. WOJCIECHA KORFANTEGO. NIE OTWIERAĆ” na adres: Departament Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, albo składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (pok. 164) w terminie do 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia (decyduje data wpływu do Urzędu). Wnioski przesłane albo złożone po terminie nie zostaną poddane procedurze konkursowej. Informacja o sposobie osobistego składania dokumentów jest aktualizowana na stronie internetowej pod adresem https://www.slaskie.pl/.

 

VI.      Informacje dodatkowe:

1)      warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,

2)      konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2020 poz. 2176 z późn. zm.),

3)      kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w siedzibie instytucji: Katowice, ul. Teatralna 4 (sekretariat), tel. 32 251 75 63 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 oraz w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: Katowice ul. Powstańców 34 (pok. 308), tel. 32 77 40 217 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00,

4)      postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego zgodnie z regulaminem określającym szczegółowy tryb i harmonogram pracy tej komisji,

5)      lista kandydatów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie oraz dopuszczonych do drugiego posiedzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl.; o miejscu i terminie rozmowy z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

6)      termin rozpatrzenia złożonych ofert przewidywany jest w ciągu 60 dni od daty upływu terminu składania wniosków,

7)      informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego www.slaskie.pl

8)      zwrot dokumentów złożonych do konkursu nastąpi po jego zakończeniu i ogłoszeniu wyniku (nie dotyczy kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora),

9)      korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku,

10)   złożenie dokumentów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia tego ogłoszenia,

11)   Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie,

12)   decyzje Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ww. konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz