Inicjały i bordiury – tajemne słowa książkowe

Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych do udziału w konkursie plastycznym „Inicjały i bordiury – tajemne słowa książkowe" organizowanym w ramach wydarzenia „Fantastyka2020”.
image

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Inicjały i bordiury – tajemne słowa książkowe"

 

Warunki uczestnictwa:

 • Organizatorem konkursu jest Zagłębiowska Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec.
 • Konkurs organizowany jest w ramach wydarzenia „Fantastyka2020”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Partnerstwo dla książki”.
 • Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 13. rok życia, bez względu na miejsce zamieszkania.
 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • 13-16 lat w kategorii „Juniorzy”
  • od 17 lat w kategorii „Dorośli”
 • Konkurs rozpocznie się dnia 10 marca 2020 r., natomiast ostateczny termin nadsyłania prac został wyznaczony na dzień 16 września 2020 r.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.


Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych osób powyżej 13. roku życia, bez względu na miejsce ich zamieszkania.
 • W ramach konkursu wyróżnia się dwie kategorie wiekowe:
  • „Juniorzy” 13-16 lat
  • „Dorośli” od lat 17
 • Zadanie konkursowe polega na ozdobieniu inicjałem i bordiurą (dekoracyjne obramowanie, ornament) jednej z wcześniej przygotowanych przez Mediatekę pierwszych stron książek fantastycznych.
 • Forma pracy: plastyczna w formacie A4.
 • Technika wykonania prac jest dowolna. Dopuszczalne są:
  • prace wykonane w całości komputerowo i przesłane pocztą elektroniczną,
  • prace wykonane ręcznie i przesłane pocztą,
  • prace wykonane ręcznie, a następnie zeskanowane i przesłane pocztą elektroniczną.
 • Uczestnik ma prawo przesłać do trzech prac konkursowych.
 • Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi bez pomocy osób trzecich, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.
 • Prace można:
  • dostarczyć osobiście do siedziby Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11 (Dział Multimedia dla Dorosłych, poziom 0), w godzinach jej otwarcia,
  • przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem „Konkurs Inicjały i bordiury”, do dnia 16.09.2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora),
  • przesłać skan lub zdjęcie wykonanej pracy e-mailem na adres: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl z dopiskiem “Konkurs Inicjały i bordiury”.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wraz z pracą wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika. Karty dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Biblioteki: https://www.biblioteka.sosnowiec.pl.
 • Praca nie powinna naruszać granic dobrego smaku, wszystkie nieodpowiednie pod tym względem prace zostaną zdyskwalifikowane.


Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 • Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora.
 • Nagrody w konkursie będą rzeczowe – m.in.  w postaci wydawnictw książkowych.
 • Przyznane zostaną 3 nagrody główne –  za zajęcie I, II, III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
 • Jury oceniać będzie: estetykę pracy, zgodność z tematem, kreatywność, pomysłowość.
 • Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (www.biblioteka.sosnowiec.pl) do dnia 18 września 2020 r.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej mailowo.
 • Nagrody konkursowe zostaną przesłane Pocztą Polską na adres podany w karcie zgłoszeniowej uczestnika, z wyjątkiem sytuacji, w której uczestnik zaznaczy chęć osobistego odbioru nagrody w siedzibie Organizatora.


Postanowienia końcowe:

 • Nadesłanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Autorzy prac wyrażają zgodę na ich nieodpłatny: wydruk, prezentację w ramach wystawy w siedzibie Organizatora oraz publikację na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).
 • Prace zgłoszone w konkursie można odebrać w nieprzekraczalnym terminie do 90 dni od zakończenia pokonkursowej wystawy tj. od dnia 21 stycznia 2021 r.  
 • Praca nie może naruszać praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz musi być wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie może naruszać praw autorskich i nie może być zabroniona przez prawo, nie może naruszać prywatności i godności innych osób, nie może prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie może mieć na celu obrazy uczuć i symboli religijnych, ani nie może zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 • Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu odbywającego się w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, przy ul. Kościelnej 11, 41-200 Sosnowiec zebrane w celu realizacji projektu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, adres e-mail, adres zamieszkania uczestnika konkursu są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie odbywającym się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu, ul. Kościelna 11. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl
 • Regulamin konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl
 • Wszelkie pytania należy kierować do Organizatora konkursu - Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, 41-200 Sosnowiec, tel. 32 266 33 96 wew. 3  (Dział Multimedia dla Dorosłych, poziom 0) lub mailowo na adres: multimedia.dorosli@biblioteka.sosnowiec.pl

 

komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz