Biblioteka Śląska

Jej zbiory liczą obecnie ok. 1,6 mln woluminów i jednostek zbiorów specjalnych. Ważną część księgozbioru stanowią materiały i dokumenty o charakterze regionalnym. Biblioteka posiada również cenną kolekcję zbiorów specjalnych, w której znajdują się inkunabuły i starodruki, rękopisy, materiały ikonograficzne oraz kartograficzne. Jednocześnie w Bibliotece udostępniane są elektroniczne nośniki informacji oraz dokumenty audiowizualne - płyty kompaktowe, kasety magnetofonowe i płyty analogowe. Obok gromadzenia, opracowywania i udostępniania piśmiennictwa Biblioteka Śląska jest również ważnym centrum życia kulturalno-naukowego na Śląsku. Zainteresowanym oferuje udział w licznych imprezach o charakterze otwartym, jak spotkania z autorami, promocje książek, koncerty.

Biblioteka Śląska jest wojewódzką biblioteką publiczną o statusie naukowym, uwzględniającą:
● potrzeby środowisk akademickich śląskich uczelni
● zakres i kierunki badań naukowych prowadzonych w śląskich instytucjach naukowych
● udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych

W Bibliotece kontynuowane są tradycyjne kierunki specjalizacji zbiorów, zgodne z polityką gromadzenia przyjętą przez poprzedniczki Biblioteki Śląskiej - Bibliotekę Sejmu Śląskiego (1922-1936), Śląską Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego (1936-1945). W 1952 r. Biblioteka otrzymała nową nazwę Biblioteka Śląska i uznana została za bibliotekę naukową. Po połączeniu z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, od 1 lipca 2000 r., Biblioteka Śląska pełni rolę biblioteki wojewódzkiej, zachowując dotychczasowy status naukowy.

Biblioteka Śląska gromadzi dokumenty z zakresu wszystkich dyscyplin naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk prawniczych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych oraz literaturę regionalną (Silesiaca), tj. piśmiennictwo dotyczące historycznego i współczesnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego z uwzględnieniem zmian administracyjnych obejmujących ten obszar.

Biblioteka posiada w swoich zbiorach ponad 1,8 mln. woluminów, w tym:
● dokumenty drukowane (książki, broszury, czasopisma i inne periodyki)
● materiały rękopiśmienne (rękopisy, maszynopisy)
● materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy)
● materiały ikonograficzne (grafikę, fotografię, pocztówki, ekslibrisy)
● dokumenty audiowizualne (płyty analogowe i kompaktowe oraz kasety magnetofonowe)
● dokumenty życia społecznego (DŻS-y)
● elektroniczne nośniki informacji (dyskietki i CD-ROM-y)

Do najważniejszych zadań Biblioteki Śląskiej należy:
● gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i ochrona piśmiennictwa polskiego i obcego oraz innych dokumentów służących rozwojowi badań naukowych i potrzebom kształcenia
● archiwizowanie egzemplarza obowiązkowego
● udzielanie pomocy informacyjno-bibliograficznej instytucjom i osobom prywatnym
● popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez organizowanie wystaw, pokazów, spotkań autorskich oraz innych imprez o charakterze kulturalnym
● inicjowanie, prowadzenie i publikowanie prac naukowo-badawczych z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów śląskich
● koordynowanie działalności bibliotek publicznych w celu utworzenia na terenie województwa śląskiego jednolitego systemu informacyjnego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dn. 24 listopada 1998 r. Biblioteka Śląska wchodzi w skład bibliotek tworzących narodowy zasób biblioteczny, tj. podstawowy zbiór publikowanych i rękopiśmiennych dokumentów bibliotecznych wytworzonych przez Polaków lub Polski dotyczących, przechowywanych w bibliotekach polskich, oraz dokumentacji o polonikach przechowywanych w bibliotekach zagranicznych.

W związku z powyższym wszelkie materiały biblioteczne wchodzące w skład zasobu podlegają szczególnej ochronie i wymagają zapewnienia optymalnych warunków gromadzenia. Stąd wiele cennych pozycji znajdujących się w zbiorach Biblioteki jest udostępnianych na zasadach prezencyjnych (na miejscu, w czytelni) lub w postaci zmikrofilmowanej (czasopisma, niektóre starodruki); optymalne warunki przechowywania zapewnia nowoczesny system magazynowania zbiorów zastosowany w Bibliotece Śląskiej.

The Silesian Library is one of the most important treasuries of Polish literary output in Poland. There are 1, 6 million volumes and units from special collections representing the universal quality. The Library has also a valuable collection of old prints and incunabula, manuscripts, iconographical and cartographic materials. At the same time the Library offers modern appliances and audiovisual documents like CD's, cassettes and records. The Library not only collects, elaborates and gives everybody the run of collection but is also the important centre of cultural and scientific life in Silesia. It organizes a lot of open cultural events such as meeting with authors, concerts and book promotions.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook