Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Historia

MBP w Dąbrowie Górniczej jest jedną z najstarszych książnic w Zagłębiu Dąbrowskim. Powstała w 1906 roku przy filii Uniwersytetu dla Wszystkich z inicjatywy m.in. Adama i Haliny Piwowarów oraz Cecylii i Józefa Kozłowskich. Księgozbiór tworzony był stopniowo. Dzięki ofiarności działaczy oświatowych, ich darów i składek pieniężnych zebranych wśród robotników w 1907 roku zgromadzono 455 woluminów, a na liście stałych abonamentów figurowało 700 czytelników.

W 1908 roku w obawie przed zniszczeniem księgozbioru przez władze carskie przekazano go dąbrowskiemu oddziałowi Towarzystwa Kultury Polskiej, a w 1909 roku oddano w depozyt Kozłowskiej tworząc Bibliotekę dla Wszystkich Cecylii Kozłowskiej.

 

W 1915 roku księgozbiór przejęło Towarzystwo Biblioteki dla Wszystkich im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej. Wybór powyższego patrona był jak najbardziej celowy i wyraźnie zaznaczył rolę biblioteki w szerzeniu nauki i oświaty oraz tradycji narodowych. Aby zapewnić prawidłowe i sprawne funkcjonowanie biblioteki, w dalszej kolejności przekazano księgozbiór miastu (w 1916 roku Dąbrowa otrzymała prawa miejskie). Chociaż nie były to czasy sprzyjające rozwojowi czytelnictwa, placówka ta pod zmienioną nazwą – Towarzystwo Oświatowo Kulturalne im. Hugona Kołłątaja – zakładała i utrzymywała biblioteki i czytelnie, organizowała liczne odczyty, koncerty i zebrania dyskusyjne. W chwili wybuchu II wojny światowej biblioteka liczyła 6900 woluminów.

 

Gdy w 1940 roku okupanci zażądali pełnej likwidacji księgozbioru, część książek udało się ukryć lub rozdać zaufanym czytelnikom, w ten sposób pojawiły się tzw. krążące biblioteki. Jednak dopiero wyzwolenie Zagłębia przyniosło odrodzenie dąbrowskiej placówki, której księgozbiór systematycznie wzrastał, a sama biblioteka zwiększyła swój zasięg oddziaływania. Już w początkach 1945 roku udało się zgromadzić 688 tomów, jak też uruchomić wypożyczalnię dla dzieci i odrębną dla dorosłych. W rok późnej biblioteka liczyła już 2100 woluminów, a korzystało z niej 280 czytelników, których w każdym roku systematycznie przybywało (dla porównania w 1948 posiadała 3573 tomów i 987 czytelników).

 

W 1958 roku po przeniesieniu placówki ze starego lokalu mieszczącego się przy zbiegu ulic 3 Maja i Krótkiej do Pałacu Kultury Zagłębia nawiązano współpracę z kierownictwem nowej siedziby oraz z Klubem Literackim w celu popularyzacji literatury polskiej i obcej. Następne lata przyniosły intensywny rozwój sieci bibliotecznej, dobrze wyposażonej i w księgozbiór i w sprzęt techniczny.

 

W 1961 roku wprowadzono swobodny dostęp do półek, czytelnicy mogli korzystać z 44547 woluminów i około 100 tysięcy egzemplarzy czasopism. W latach 1990–1995 pojawiły się pierwsze komputery, kserografy i urządzenia audiowizualne. W kolejny wiek biblioteka wkroczyła z rozwiniętym systemem komputerowym oraz internetem.

 

Rok 2006 przyniósł zmiany w lokalowej strukturze MBP. Najważniejszą było umieszczenie w jednym budynku agend Biblioteki Głównej (dotychczas zlokalizowanych w Pałacu Kultury Zagłębia oraz w lokalu przy ul. Reymonta) jak również Dyrekcji.

 

Adaptacja budynku byłego Urzędu Miejskiego na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej została w roku 2006 ukończona, a sam obiekt przekazany instytucji do użytkowania.

Obiekt usytuowany w centrum miasta pozbawiony jest barier architektonicznych (zespół wind i podjazdów umożliwia dostęp do zasobów i usług bibliotecznych osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się).

 

W zasadniczej części budynek jest klimatyzowany co korzystnie wpływa na mikroklimat zarówno w odniesieniu do zgromadzonych zbiorów, jak i warunków użytkowania i pracy. Część działów użytkowych zwiększyła wykorzystywaną przez siebie powierzchnię, m.in.: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Wypożyczalnia dla Dzieci, Dział Książki Dawnej. Podobnie Dział Obsługi Sieci, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Introligatornia. Powstały nowe działy, tj.: Czytelnia Multimedialna, Centrum Edukacji Regionalnej, Centrum Informacji Europejskiej oraz Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej.

 

Biblioteka zyskała salę audiowizualną, wyposażoną w system i sprzęt audio-wideo. Jej pozyskanie otwarło nowe, zdecydowanie większe możliwości w zakresie oferty kulturalno-promocyjnej.

 

Biblioteka Główna w nowym obiekcie została otwarta dla czytelników w 2007 roku.

 

Dziś sieć Miejskiej Biblioteki Publicznej tworzy 17 filii bibliotecznych i Biblioteka Główna wraz z agendami: Wypożyczalnią Centralną, Czytelnią Multimedialną, Czytelnią, Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej, Działem Informacyjno-Bibliograficznym, Wypożyczalnią dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Edukacji Regionalnej, Centrum Informacji Europejskiej, Działem Zbiorów Specjalnych, Działem Książki Dawnej.

źródło: www.biblioteka-dg.pl

 

Działalność
● Akcja lato
● Akademia filozoficzna
● Cała Polska Czyta Dzieciom
● Noc z Andersenem
● Edukacja regionalna
● Kiermasze
● Komputer dla młodych duchem
● Pogotowie dla rodziców
● Tydzień Bibliotek
● Uniwersytet dla Wszystkich
● Wystawy


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook