Muzeum Śląskie w Katowicach | budynek przy al. W. Korfantego 3

Muzeum Śląskie w Katowicach utworzono w 1929 roku. Zabytki były wówczas eksponowane w gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego. Równocześnie wznoszono nowoczesny jak na warunki europejskie gmach muzealny. Niestety, w czasie II wojny światowej budynek, jako symbol polskości, został zrównany z ziemią. Zniszczeniu oraz grabieży uległa także znaczna część zbiorów. Potrzeba odbudowy Muzeum Śląskiego pojawiła się tuż po zakończeniu wojny. Jednak brak środków finansowych był skutecznym hamulcem jakichkolwiek działań. Restytuowano więc Muzeum dopiero w grudniu 1984 roku. Na tymczasową siedzibę wybrano budynek dawnego hotelu z przełomu XIX i XX wieku w centrum Katowic. Kilka lat trwała adaptacja poszczególnych pomieszczeń - ostatnie sale ekspozycyjne otwarto w 1992 roku. Plany budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego po licznych perturbacjach skoncentrowały się na terenie dawnej kopalni Katowice. Do tego celu zostaną również zaadaptowane w części dawne budynki kopalni. W ciągu ostatnich 20 lat w Muzeum Śląskim w Katowicach zgromadzono ponad 75 tys. eksponatów. Najcenniejsza kolekcja to Galeria Malarstwa Polskiego (233 obrazy) z przełomu XIX i XX wieku. Poszczególne działy merytoryczne (archeologii, etnografii, historii, naukowo-oświatowy, sztuki oraz sztuki nieprofesjonalnej), także oddział Muzeum Śląskiego - Centrum Scenografii Polskiej, przygotowują rocznie nawet do 30 wystaw. Ważną sferą działalności muzeum jest także edytorstwo. Oprócz folderów i katalogów towarzyszących wystawom muzeum wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe w postaci monografii oraz serii wydawniczych.

The Silesian Museum in Katowice was established in 1929. The monuments were presented in two places: the Province Department Offices building and the House of Silesian Parliament. The building were used only temporarily because of the fact that the modern building for the museum purpose was built. Unfortunately during the Second World War as a Polish symbol it was completely destroyed. Many pieces of the collection were destroyed or disappeared. The call for a reconstruction appeared immediately after the War. Sadly the lack of finance hindered this plan. Finally the restitution of the Museum took place in 1984. The building of the former hotel from the turn of the 19th century in the centre of Katowice was chosen for a temporary residence of the museum. The alteration of rooms took several years, and rooms which were adapted as last opened in 1992. There is a plan to establish a new museum building at premises of the former coal mine „Katowice”. Some of this coal mine buildings are going to be adapted for this role. 75,000 exhibits have been collected for over twenty years. The most valuable collection is the Polish Painters' Gallery (233 paintings) from the turn of the 19th century. Individual departments of the museum (archaeology, ethnography, history, scientific and educational, art and non-professional art) and also the branch of the Museum - the Centre of Polish Stage Setting organize annually even 30 exhibitions. The important field of the Museum activity is also publishing. Besides leaflets and catalogues which go along with exhibitions the Museum publishes scientific and popularized scientific monographs and series of publications.

 

 


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook