Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

  • Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
  • 40-036 Katowice
  • ul. J. Ligonia 7
  • tel.: 32-251-71-04
  • faks: 32-251-71-04
  • www.scdk.pl
  • poczta@scdk.pl

18 kwietnia 2016 roku uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego został powołany Regionalny Instytut Kultury w Katowicach >>>

Placówka powstała z połączenia dwóch istniejących wcześniej instytucji - Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach oraz Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego.

 


Opis działalności dawnego Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach:

 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach zostało powołane w 1992 r. Jego celem jest dokumentowanie wartości materialnych, duchowych i przestrzennych należących do dziedzictwa kulturowego regionu. Instytucja koordynuje działalność edukacyjną i szkoleniową dotyczącą dziedzictwa kulturowego oraz opracowuje programy i materiały merytoryczne. Prowadzi również badania nad rozwojem kultury oraz przygotowuje monitoring zachodzących w niej zmian. Zgromadzone materiały prezentowane są w formie publikacji, filmów, wystaw, konferencji, seminariów. Do chwili obecnej w CDK powstało 457 opracowań dokumentacyjnych, wydano 2 publikacje dotyczące archeologii, historii, sztuki, techniki. Na użytek szkół zrealizowano 8 kaset. CDK prowadzi działalność biblioteczną i archiwalną, przyjmuje zlecenia na wykonanie studiów historyczno-architektonicznych i konserwatorskich oraz ekspertyz i opinii w dziedzinie ochrony zabytków i dóbr kultury.

The Centre of Cultural Heritage of Upper- Silesia was founded in 1992. Its goal is to document material, spiritual and spatial values which belong to the cultural heritage of the region. The institution coordinates educational and schooling activity concerning cultural heritage and elaborates curricula and substantial materials. The centre also carries out researches on culture development and transformation. Collected materials are presented in many ways: as books, films and during exhibitions, conferences and seminars. The centre has released in total 457 documentary publications, two in the field of archeology, history, art and science since today. Eight cassettes were prepared for the school purpose. The centre runs library and archive. It also accepts commission to make historical, architectonical and renovation studies and also provides expert appraisements in the field of monument and heritage preservation.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook