Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

image

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest kobiecą organizacją pozarządową typu non-profit.

 

 • Jesteśmy pozarządową organizacją kobiecą typu non-profit, która działa lokalnie, regionalnie i międzynarodowo od 12 lat.
 • Wspieramy edukację kobiet w obszarze osobistym i zawodowym.
 • Uczymy asertywności, kreatywności, osiągania celów i motywacji, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, przywództwa, zarządzania czasem i finansami, poruszania się po rynku pracy i dbania o swoje potrzeby.
 • Promujemy udział kobiet w życiu społecznym i politycznym; pomagamy organizować kampanie wyborcze, uczymy jak być skuteczną polityczką, budujemy sieci współpracy (networking), wzmacniamy liderki lokalne (więcej: www.kobiecatwarzpolityki.pl, www.wyborykobiet.org).
 • Pomagamy osobom doświadczającym przemocy i ich rodzinom – uświadamiamy w kwestii praw, dostarczamy bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną potrzebującym.
 • Towarzyszymy kobietom w podróżach po świecie  – organizujemy wyprawy do Afryki Północnej, rowerowe trekkingi po duńskich wyspach, rozwojowo-rozrywkowe wyprawy w Góry Świętokrzyskie i Beskidy; wierzymy, że „świat kobiet nie kończy się za rogiem”… (więcej: www.artemaroko.wordpress.com, www.artebornholm.wordpress.com).
 • Umożliwiamy wolontariuszom i wolontariuszkom wyjazdy do pracy w ramach programów Unii Europejskiej (Wolontariat Europejski).
 • Inspirujemy, umożliwiamy kobietom spotkania, współpracę, wymianę myśli i wzajemne wsparcie.

 

Naszą misją jest działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet, promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia.

 

W naszych codziennych działaniach i projektach dążymy do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.

 

Nasze działania dotyczą:

 • wszechstronnej edukacji i rozwoju kobiet;
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet;
 • promowania równych szans kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia;
 • przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci;
 • zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym;
 • promocji i ochrony zdrowia kobiet, w szczególności zdrowia reprodukcyjnego;
 • ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną, w tym wspieranie   wolontariatu oraz integrację i reintegrację zawodową osób bezrobotnych;
 • zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, pochodzenie, wybór modelu życia i orientację seksualną;
 • rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie uczestnictwa obywateli w życiu społeczności lokalnej
 • kreowanie postaw prospołecznych;
 • promowania kultury zaangażowanej społecznie;
 • wspomagania szkoleniowo-informacyjnego dla lokalnych organizacji pozarządowych;
 • inicjowania trwałej i partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją oraz innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych.


Realizujemy nasze cele poprzez:

 • kampanie informacyjno-edukacyjne, prezentowanie stanowiska w mediach, lobbowanie;
 • publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.);
 • prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją celów statutowych;
 • realizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania kobiet działalnością społeczną;
 • organizowanie konferencji, seminariów, marszów, happeningów, festiwali;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z realizacja celów statutowych;
 • organizowanie imprez kulturalnych;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, krajowymi i międzynarodowymi sieciami organizacji;
 • współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój sektora pozarządowego, a także z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej.


komentarze

dodaj komentarz
jeszcze nie dodano komentarza
dodaj komentarz

Facebook